Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Különös közzétételi lista/hf, dolgozat

2014.10.06

 

1.          Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái      
           
Az írásbeli beszámoltatás szerepe:              
·      A tanulók tudásának, önálló feladatmegoldásának mérése, a tanuló minősítése.              
·      A hiányosságok felmérése, pótlásuk megszervezése.              
·      Típushibák feltárása, a tapasztaltak felhasználása a tanulási folyamatban.              
Az írásbeli beszámoltatások eredménye nem lehet a tanuló félévi és év végi minősítésének (osztályzatának) egyedüli meghatározója, lehetőséget kell adni szóbeli feleletre is, és minősítéskor figyelembe kell venni a tanuló egész éves munkáját.              
Szempontok a feladatlapok összeállításához:              
·      A tartalom kiválasztása a célnak megfelelő legyen.              
·      Viszonylag objektív mérést tegyen lehetővé.              
·      Az adott időintervallumon belül elvégezhető legyen.              
·      Nehézségi foka az átlagos képességű tanulóhoz igazodjék, tartalmazza a minimum követelményeket, az elégséges elérhető legyen.              
·      A feladatok utasításai egyértelműek legyenek.              
·      Változatos feladattípusokat (ismeret, összefüggés, alkalmazás, önálló logikus gondolkodás…) tartalmazzon.              
·      A megelőző összefoglalás, gyakorlás erre fókuszáljon.              
               
Az írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, és a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya
Formája Funkciója Előzménye Időtartama Színe a naplóban Kijavítás Értékelés Korrekció Határidő Javítási lehetőség a tanuló részéről (hiányzó/ korrekció) Korlátai
 Az értékelésben betöltött szerepe
Témazáró (Központi vagy szaktanár által összeállított) Tanmenetben megjelölt tematikus egységek lezárása Ismétlés 45 perc Piros Törekedni kell arra, hogy a következő órán, de akadályoztatás esetén, két héten belül Egyéni megítélés szerint Napi max. 2 előre bejelentett – ha több esne egy napra az alacsonyabb óraszámú előnyt élvez
Összefoglalás Év végi értékelésben döntő jegynek számít
Rendszerezés  
Gyakorlás
Előre bejelentett időpont
Röpdolgozat 2 -3 óra anyagából Bejelentés 20 – 25 perc Zöld Lehetőleg következő óra Nincs – vagy szóbeli a következő órák valamelyikén. Nincs
max. 1 hét
Írásbeli felelet 1 óra anyagából. Nincs 10 -15 perc Kék, mint egy szóbeli felelet Lehetőleg következő óra Nincs Nincs
(Lehet egész osztállyal vagy néhány tanulóval.) Írásban vagy rajzban max. 1 hét
Fogalmazás Készségek, képességek vizsgálata Előkészítése van 45 perc Kék, mint egy szóbeli felelet Lehetőleg következő óra Egyéni elbírálás alapján Nincs
- házi max. 1 hét
- iskolai  
Szummatív mérések a 1-3. osztály végén Kimeneti eredmény-vizsgálat Egész évben folyamatos felkészítés 2 x 45 perc Piros Tanév végéig Egyéni elbírálás alapján Napi max. 1
Szummatív mérések a 4. osztály végén Kimeneti eredmény-vizsgálat Egész évben folyamatos felkészítés 3 x 45 perc Piros Tanév végéig Egyéni elbírálás alapján Napi max. 1
(Esetenként csoportbontáshoz)
Szummatív mérések a 8. osztály végén Kimeneti eredmény-vizsgálat Egész évben folyamatos felkészítés Változó Piros bekarikázott Év végi értékelésben döntő jegynek számít A szóbeli vizsgák befejezéséig Egyéni elbírálás alapján Nincs
Szintfelmérők Csoportbontáshoz, differenciáláshoz Nincs Változó Nincs Nincs Nincs Nincs
Minimum szintmérők A továbbhaladáshoz, felzárkóztatáshoz szükséges tudás mérése Nincs Változó nincs Lehetőleg következő óra Nincs Napi max. 2
max. 45 perc max. 1 hét
               
               
Az ellenőrzés és értékelés módja és funkciói:              
·      Szóbeli              
-       A már feldolgozott ismeretek rendszeres szóbeli ellenőrzése, számonkérése formatív funkcióval:              
o   szóbeli felelet              
o   kiselőadás              
o   kérdésekre adott válaszok              
-       szummatív funkcióval kimeneti eredmény rögzítésére:              
o   Szóbeli vizsga (8. osztály év vége)              
               
·      Írásbeli              
-       Formatív funkcióval, változatos eszközök felhasználásával (teszt, kérdés-felelet, kifejtés, topográfiai, rajzos, stb.):              
o   röpdolgozat (két-három óra anyagából)              
o   írásbeli felelet (egy óra anyagából)              
o   házi fogalmazás              
-       Diagnosztikus funkcióval helyzetfelmérés, csoportbontás, differenciálás miatt:              
o   Szintfelmérők              
o   Tudáspróba              
               
-       Szummatív funkcióval, egy időszak lezárása, kimeneti eredményeinek rögzítésére              
o   Témazáró dolgozat (tematikus egységek lezárásakor)              
o   Minimumszint felmérők (év végén)              
o   Írásbeli vizsga (8. osztály év végén)              
               
·      Gyakorlati              
o   Gyűjtő munka-, megfigyelések-, kísérletek… értékelése (megfelelő felkészülés, gyakorlás után)              
o   Fizikai állapot felmérése              
·      Önálló kiselőadás:              
o   Egy adott téma önálló feldolgozása és előadása (elsősorban a felső tagozaton)              
·      Óraközi munka:              
o   Az órai munkába való bekapcsolódás, órai munkavégzés minősége.              
               
A három értékelési mód (formatív, diagnosztikus, szummatív) folyamatosan beépül a tanítási-tanulási folyamat egészébe, egymásra épül, egymástól elválaszthatatlan. A tanév végi szummatív mérések eredményeit a következő tanév céljainak megfogalmazásához felhasználjuk, ezért (a 8. évfolyam kivételével) egyben diagnosztikus méréseknek is tekinthetők.              
               
               
A házi feladat adásának korlátai (mennyiségi, időbeli):              
Hét végére, valamint az őszi, a téli és a tavaszi szünetre nem adunk több házi feladatot, mint egyébként hét közben, egyik óráról a másikra adnánk.              
A nyári vakációra nem kötelező jelleggel a következő tanév munkáját segítő feladatok adhatók:              
·      irodalmi olvasmány              
·      évfolyamonként javaslat családi programokra (múzeum, kiállítás, színház, kirándulás, egyéb program; ezekről rövid jegyzetet készíthet)              
·      javaslat: ismétlésre, a tananyag szinten tartására.              
A napi tanulási idő nem haladhatja meg naponta átlagosan:              
·      1 – 2. osztályban a 40 percet              
·      3 – 4. osztályban a 60 percet              
·      5 – 6. osztályban a 90 percet              
·      7 – 8. osztályban a 120 percet              
Ennek megvalósítása érdekében figyelembe vesszük a tanuló órarendjét (nehéz nap, könnyű nap).